Zaloguj się do swojego konta:

Chcesz zobaczyć nasze zdjęcia i posty? Kliknij w jedną z ikon i przejdź do Facebooka lub Instagrama.

Back to Top

Regulamin - Terms and conditions

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU STANOWIĄCEGO ZBIÓR WARUNKÓW I ZASAD (TERMS AND CONDITIONS) PRZED KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z przywołanymi w nim dokumentami) określają warunki korzystania z naszej strony internetowej www.purityofenergy.com (nasza strona), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp, przeglądanie, rejestrację w celu korzystania z naszej witryny lub kupowanie produktów, pakietów z naszej witryny.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej witryny.

Korzystając z naszej witryny, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszej witryny.

INNE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej witryny:

Nasza Polityka prywatności (Privacy Policy), która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.

Nasze zasady dopuszczalnego użytkowania (Acceptable Use Policy), które określają dozwolone i zabronione sposoby korzystania z naszej witryny. Korzystając z naszej witryny, musisz przestrzegać niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania.

Nasza Polityka dotycząca plików cookie (Cookie Policy), która zawiera informacje o plikach cookie w naszej witrynie.

Jeśli kupujesz towary z naszej strony, nasze Warunki dostaw (Terms and Conditions of Supply) będą miały zastosowanie do sprzedaży.

INFORMACJE O NAS

Purity of Energy to witryna obsługiwana przez firmę Hojan Purity of Energy ltd („My”). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem firmy [11788770], a nasza siedziba znajduje się pod adresem Office 281b, 182-184 High Street North, E6 2JA Londyn, Wielka Brytania. Nasz główny adres handlowy to Office 281b, 182-184 High Street North, E6 2JA Londyn, Wielka Brytania. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę.

Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla Państwa wiążące.

ZMIANY NA NASZEJ STRONIE

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą witrynę i zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że jakakolwiek zawartość naszej witryny może być w dowolnym momencie nieaktualna i nie mamy obowiązku jej aktualizować. Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakiekolwiek jej treści będą wolne od błędów lub pominięć.

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Nasza strona jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakiekolwiek jej treści będą zawsze dostępne lub nieprzerwane. Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakiś czas.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny.

Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

TWOJE KONTO I HASŁO

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ujawniać go żadnej stronie trzeciej.

Mamy prawo zablokować dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktokolwiek inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie powiadomić nas o tym pod adresem hoyan@purityofenergy.com

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do naszej witryny oraz do publikowanych na niej materiałów. Te prace są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i możesz pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny wyłącznie do użytku osobistego i możesz zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w naszej witrynie.

Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś w jakikolwiek sposób, i nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów treści na naszej stronie musi być zawsze uznawany.

Zabrania się wykorzystywania jakiejkolwiek części zawartości naszej witryny w celach komercyjnych bez uzyskania od nas na to zgody.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które stworzyłeś.

BRAK POLEGANIA NA INFORMACJI

Treść naszej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie ma stanowić porady, na której należy polegać. Musisz uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zawartości naszej witryny.

Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani doraźnych, co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności naszej witryny lub informacji, produktów, usług ani powiązanej grafiki, zawartych w naszej witrynie w dowolnym celu. 

Dlatego polegasz na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Oferujemy najlepszą możliwą obsługę, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za żadne podjęte działania. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za stres lub reakcję.

Nie bierzemy odpowiedzialności za działanie na podstawie jakichkolwiek przekazanych Ci informacji. Rezultaty i odpowiedzialność za przyjęcie wszelkich podanych informacji zależą wyłącznie od Ciebie jako osoby. Uważamy, że każdy powinien wziąć odpowiedzialność za swoje działania.

We wszystkich sprawach dotyczących zdrowia, finansów, prawnych, zawodowych lub osobistych należy zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej porady przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań.

OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej, wyraźnych lub doraźnych.

Nie będziemy odpowiedzialni wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób, nawet jeśli można to przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

  • korzystaniem lub niemożności korzystania z naszej witryny; lub
  • korzystaniem z treści wyświetlanych w naszej witrynie lub poleganie na nich.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że w szczególności nie będziemy odpowiedzialni za:

  • utrata zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
  • przerwanie działalności;
  • utrata spodziewanych oszczędności;
  • utrata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
  • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim, pamiętaj, że udostępniamy naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie używać naszej witryny do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszej witryny lub do pobierania przez Ciebie jakichkolwiek treści na nim lub z dowolnej strony internetowej, do której są z nim połączone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki w naszej witrynie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako popieranie przez nas tych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich używania.

W odniesieniu do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostarczenia Państwu towarów i usług mają zastosowanie inne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, które zostaną określone w naszych Warunkach dostaw.

PRZESYŁANIE TREŚCI DO NASZEJ STRONY

Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji, która umożliwia przesyłanie treści do naszej witryny lub kontaktowanie się z innymi użytkownikami naszej witryny, musisz przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania (Acceptable Use Policy).

Gwarantujesz, że każdy taki wkład jest zgodny z tymi standardami i będziesz odpowiedzialny wobec nas i zwolnisz nas z odpowiedzialności za każde naruszenie tej gwarancji. Jeśli jesteś użytkownikiem konsumenckim, oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia przez Ciebie gwarancji.

Wszelkie treści przesyłane do naszej witryny będą uważane za jawne i niezastrzeżone, a my mamy prawo do wykorzystywania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania stronom trzecim wszelkich takich treści w dowolnym celu.

Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości jakiejkolwiek stronie trzeciej, która twierdzi, że jakiekolwiek treści opublikowane lub przesłane przez Ciebie do naszej witryny stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek treści opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika naszej witryny.

Mamy prawo usunąć wszelkie posty, które publikujesz na naszej stronie, jeśli naszym zdaniem Twój post nie jest zgodny ze standardami treści określonymi w naszej Polityce dopuszczalnego użytkowania.

Poglądy wyrażane przez innych użytkowników w naszej witrynie nie reprezentują naszych poglądów ani wartości.

WIRUSY

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych do naszej witryny. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając ten przepis, popełniłbyś przestępstwo zgodnie z Ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Każde takie naruszenie będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie.

ŁĄCZA DO NASZEJ WITRYNY

Możesz linkować do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzący naszej reputacji ani nie wykorzystujący jej.

Nie możesz umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie łącze nie istnieje.

Nie możesz umieszczać linków do naszej witryny w żadnej witrynie, która nie jest Twoją własnością.

Nasza witryna nie może być umieszczana w ramkach w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do żadnej części naszej witryny innej niż strona główna, bez naszej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez powiadomienia.

Witryna, do której zamieszczasz łącze, musi być pod każdym względem zgodna ze standardami treści określonymi w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

ŁĄCZA I ZASOBY OSÓB TRZECICH W NASZEJ WITRYNIE

Za pośrednictwem naszej witryny możesz łączyć się z witrynami stron trzecich, które nie są pod naszą kontrolą. Te linki służą wyłącznie do celów informacyjnych.

Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie wyrażonych w nich opinii.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sposób tworzenia podlegają prawu angielskiemu. Ty i Hojan Purity of Energy LTD zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą sprawować niewyłączną jurysdykcję. 

Jeśli jesteś firmą, niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i sposób ich tworzenia (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres hoyan@purityofenergy.com

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.