Pure Soul Therapy

1,200.00

Description

Terapia Pure Soul

Dedykowana, gdy masz poczucie, że:

 • nie jesteś sama ( zasiedzenia demoniczne)
 • ktoś żeruje na Twojej energii (wampiry energetyczne)
 • że niesiesz na swoich ramionach brzemię wielu pokoleń
 • „coś ci leży na wątrobie” – być może to złorzeczenie?
 • nic Ci się nie układa, a życie przesypuje się między palcami
 • czujesz zagubienie w ciele i niezrozumiały smutek,
 • Twoje plany się nie realizują

Pure Soul to proces wieloetapowy. W momencie otwarcia się na proces i zaufaniu do prowadzącej może trwać około 30 minut, zdarzają się też dłuższe terapie.

Możemy przeprowadzić go na odległość korzystając z preferowanego przez nas messengera Facebook’a oraz słuchawek. Ty jesteś w swoim bezpiecznym i spokojnym miejscu.

Słowa prowadzącej terapię:

Po krótce opiszę Ci jak wygląda proces terapii Pure Soul przeprowadzany przeze mnie. W trakcie mojej terapii otwieram Twoje pole i widzę, rzeczy, które trzeba poukładać. Niezależnie czy są to rzeczy z poprzednich wcieleń czy z teraźniejszego życia.

W trakcie terapii Pure Soul nawiązuję z Tobą kontakt zdalny.

Usuwam blokady z Twojego ciała i pola, następnie ustawiam całą energetykę tak, żeby była jednolita. W trakcie terapii towarzyszy mi mój mąż, który otrzymuje odczyty z Twojej duszy. To są informacje, które pokazują Twój obraz teraz i wnioski jakie możesz wyciągnąć na przyszłość jeżeli chodzi o Twoją osobę.

Po naszej terapii pozostajemy w kontakcie przez 7 dni, gdzie zajmuje się Tobą zdalnie bez bezpośredniego udziału. To wygląda tak, jakbym po głównym procesie obierała kolejne płatki róży, które należy z Ciebie ściągnąć, aby oczyścić Ciebie w pełni. W trakcie tych 7 dni pozostajemy w kontakcie i wtedy proszę, abyś mi pisała w ciągu dnia jak się czujesz. W kilku zdaniach opisujesz mi czy wszystko jest dobrze. Po wszystkim zaczynasz zapisywać kartę swojego życia na nowo.

 


 

Pure Soul therapy

Dedicated when you feel that:

 • you are not alone (demonic sojourns)
 • someone feeds on your energy (energy vampires)
 • that you carry on your shoulders the burden of many generations
 • “Something is lying on the liver” – maybe this is a curse?
 • you do not get along, and life pours between your fingers
 • you feel lost in the body and incomprehensible sadness
 • Your plans are not fulfilling

Pure Soul is a multi-stage process. At the moment of being open to the trial and trusting to the host, it may take about 30 minutes, and longer therapies also occur.

We can carry it out at a distance using the Facebook messenger we prefer and headphones. You are in your safe and peaceful place.

Words leading the therapy:

I will briefly explain to you how the Pure Soul therapy process carried out by me looks like. During my therapy, I open your field and see things that need to be sorted out. Regardless of whether these are things from previous lives or from present life.

During the Pure Soul therapy, I make contact with you remotely.

I am removing blocks from your body and field, then I set all the energy so that it is uniform. During the therapy, my husband accompanies me, who receives readings from your soul. This is information that shows your image now and what conclusions you can draw for the future when it comes to your person.

After our therapy, we stay in touch for 7 days, where it deals with you remotely without direct participation. It looks as if after the main process peeling rose petals, which should be downloaded from you to cleanse you completely. During these 7 days we stay in touch and then please write to me during the day how you feel. In a few sentences, you describe to me if everything is good. After all, you start to save the card of your life anew.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pure Soul Therapy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *